top


Start Położenie Opis wsi w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego
Opis wsi w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego

 

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich pod redakcją Bronisława Chlebowskiego

- hasło Szynwałd  (pisownia oryginalna)

 

Tom XII, 1892, str. 120,121

Szynwałd, wś, pow. tarnowski (odl. 12 klm. od Tarnowa), nad pot. t. n., uchodzącym na przedmieściu Strusina do Biały. Położenie pagórkowate. Wś zabudowana w długą ulicę, na płd. styka się chatami z Zalasową a na płn. ze Strzyszowem. Granicą wschodnią i zachodnią ciągną się wzgórza, tworzące działy wodne potoków spływających do Wisłoki i Biały. Dolina ta opada ku płn. z 281 na 230 mt. npm. Wieś ma 317 dm., 1801 mk. (1759 rz.-kat. i 42 izr.). Do Sz. należą osady: Na Kątach od Pogórskiej Woli, Na Polach od Trzemeśny i Na Polach pod Świnią górą.

Pos. więk. (Eustachego ks. Sanguszki) wynosi 336 mr. roli, 18 mr. łąk, 16 mr. past., ogółem 370 mr.; pos. mn. ma 2461 mr. roli, 297 łąk, 467 past. i 344 mr. lasu.

Według Szemat. dyecezyi tarnowskiej z r. 1880 założył parafią i zbudował tutejszy kościół Jakusz Ocieski 1323 r. Wiadomość tę ma zawierać rękopism biblioteki jagiellońskiej w Krakowie. Długosz (Lib. Ben.) nie wymienia ani wsi ani parafii. W reg. pob. kwarty z woj. sandomierskiego, pow. pilzneńskiego z r. 1508 znajdujemy Amora Tarnowskiego dziedzicem wsi Szynwald (Pawiń., Małop., 466).

W 1536 (ibid., 550) istnieje parafia Schinwald. Taksatorowie o wsi podają: villa ad Tharnow pertinens. In qua sunt kmethones 54 in 34 laneis residentes, solventes in summa marc. 17, avene metretas 34, galli, ova etc., taberne 2, solventes marc. 6, molendina 2 parva extimata ad maro. 2, hortulani 3, piscine 2 in borra, predium parvum.

W 1581 Sz., wś ks. Ostrogskiego, miał 46 kmieci na 46 łan., 3 zagr., 9 chałupn., 27 komorników z bydłem, 23 komorn. bez bydła, 5 rzemieśln., 4 kijaczy i dudę. Dzisiaj ma szkołę ludową. Graniczy na zach. z Trzemeśną i Łękawicą, na wschód z Łękami Górnemi.

 

Tom XV, część II, 1902, str. 648

Szynwałd, r. 1344 Sonwald sive Mnych, 1581 Schinwald, wś, pow. tarnowski. W roku 1344 należy do dóbr Spicymira, kaszt. krakow., otrzymujących wtedy prawo niemieckie (Kod. dypl. pol., III, 213). R. 1581 książę Ostrogski płaci tu od 46 os., 46 łan., 3 zagr., 9 chał., 27 kom., 23 ubog., 5 rzem., 4 kijaczy, 1 dudy.

 

bottom

© Anna Mądel   2009-2017   Strona wykorzystuje pliki cookies